Obchodné podmienky

Kategórie
 
 
 
 
 

Základné pojmy

Prevádzkovateľom internetového obchodu www.marty.sk je:

Peter Pastorek

Viničky 39/17

949 11 Nitra

Slovenská Republika

IČO: 47160501

DIČ: 1086065508

OU-NR-OZP1-2017/032164-2

Č. živnostenského registra 430-43371
Bankové spojenie: ČSOB Banka : SK03 7500 0000 0040 2493 0796

 

Kontaktná osoba: Peter Pastorek

Tel: +421 918457776

e-mail: info@marty.sk

 

Objednávateľ je osoba (spoločnosť), ktorá si vybrala a zaplatila za služby alebo tovar na stránkach marty.sk Objednávateľ musí v objednávke, resp. pri registrácii presne a pravdivo uviesť adresu doručenia, prípadne iné kontaktné údaje. Objednávka je príkazom pre predávajúceho na realizáciu objednaného tovaru od objednávateľa. Všetky objednávky realizované prostredníctvom marty.sk sú záväzné.

 

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj

Staničná 9, 94901 Nitra

Tel: 037/7720001, Fax: 037/7720024

 

Nakupovanie tovaru na našich internetových stránkach môžu uskutočniť právnické aj fyzické osoby za predpokladu dodržania nižšie uvedených pravidiel.

 

Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme internetovej objednávky. (ďalej len "objednávka") a následným zaslaním e-mailu.

Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je e-mailové potvrdenie predávajúcim kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky kupujúcim a po overení dostupnosti a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim označené ako "potvrdenie objednávky". Automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho, ktoré obdržíte na Vašu e-mailovú adresu ihneď po odoslaní Vašej objednávky, sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky. Na Vašu e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky.

Predávajúci sa zaväzuje:

dodať správny druh a množstvo tovaru, tak ako bola uvedené v čase objednávky, na základe objednávky zákazníka v dohodnutej cene,

adekvátne zabaliť a odoslať tovar v dohodnutej lehote,

vystaviť a priložiť faktúru ako daňový doklad.

 

Kupujúci sa zaväzuje:

prevziať objednaný tovar,

zaplatiť za objednaný tovar dojednanú cenu na základe obdržanej faktúry.

 

Predávajúci nenesie zodpovednosť:

za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené poštou,

oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa, resp. neprevzatím zásielky,

poškodenie zásielky zavinené poštou,

prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.

 

Dodacie podmienky

Dodanie tovaru je možné poštou na dobierku alebo obyčajne poštou. V prípade ak Vás doručovateľ nezastihne na Vami zvolenej adrese , zanechá Vám v schránke oznámenie o uložení zásielky. Úložná doba je 18 dní.

Ak neprevezme kupujúci predmet plnenia z dôvodov ležiacich na jeho strane (napr. nie je cez dohodnutý termín prítomná kupujúcim určená osoba alebo nie je schopný uhradiť kúpnu cenu), nesie kupujúci náklady spojené s opakovaným dodaním v plnej výške.

Doba dodania 1-3 pracovné dni

EXPRES KURIER NA ADRESU: 3,9 € + 0,60 € pri platbe na dobierku.

ZÁSIELKA NA POŠTU: 3 € + 0,60 € pri platbe na dobierku.

ZÁSIELKOVŇA - VÝDAJNÉ MIESTO: 1.80 € + 0,60 € pri platbe na dobierku.

 

Platba na účet:

Ako postupovať pri platbe účet vopred?
Cenu zásielky treba vopred uhradiť na náš účet cez váš internet banking.
Číslo účtu: ČSOB banka: SK03 7500 0000 0040 2493 0796

Variabilný symbol: Číslo vašej objednávky

Po prijatí platby na účet(väčšinou do jedného prac. dňa) vašu objednávku zaevidujeme a hneď objednávku odošleme.

Pri platbe na účet je cena poštovného  3,9 € ( EXPRES KURIER NA ADRESU )

                                                              3 € ( Slovenská pošta - ZÁSIELKA NA POŠTU )

                                                              1,8 € ( ZÁSIELKOVŇA - VÝDAJNÉ MIESTO )

                                                           

Pri objednávke nad 35€ je poštovné zadarmo!

 

Platobné podmienky

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru prostredníctvom ponúknutých spôsobov platby v objednávke, napríklad formou dobierky v mieste dodania tovaru, alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho. Spôsob platby závisí na dohode kupujúceho s predávajúcim pri overení objednávky. Kupujúci je však povinný pri objednávke nad 100€ uhradiť sumu bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho. Platbu musí kupujúci uskutočniť až po obdržaní faktúry zo strany predajcu.

Všetky ceny sú v eurách. Prevádzkovateľ má právo na zmenu cien tovarov v ponuke, vkladanie nových tovarov do ponuky v internetovom obchode,  uskutočňovanie a rušenie akcií na stránkach obchodu, alebo na uvádzanie zmien v nich.  Ak si klient objedná tovar v stanovenej cene, tá sa nemení.

 

Spôsob a lehota vrátenia peňazí

Výrobok musí byť v neporušenom originálnom obale. Vzhľadom k charakteru tovaru je na dohode zákazníka a predajcu spôsob doručenia výrobku späť predajcovi.

 

Odstúpenie od zmluvy

Ak je predaj tovaru (realizácia predmetu plnenia) uskutočnený na základe zmluvy na diaľku t.j. zásielkový predaj tovaru alebo poskytnutie služby na diaľku, je spotrebiteľ oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od takejto zmluvy na diaľku do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby v súlade s ustanovením § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji“). Možnosť odstúpenia od zmluvy a vrátenia tovaru sa však nevzťahuje na tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek zákazníka („na zákazku“) alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť. Spotrebiteľ nemá právo na odstúpenie od zmluvy v zmysle vyššie uvedeného zákona.

Oznámenie spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy uzavieranej na diaľku musí byť predávajúcemu doručené do skončenia lehoty pre odstúpenie a predávajúcemu musí byť riadne vrátený kompletný tovar (plnenie) v pôvodnom stave so všetkými dokladmi a dokumentáciou, ktoré boli spotrebiteľovi dodané. Spotrebiteľ vráti tovar na adresu dodávateľa. Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje a povinnosťou strán je vrátiť si všetko, čo podľa zmluvy dostali. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia spotrebiteľovi cenu zaplatenú za tovar alebo službu vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru. Ak tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný znáša náklady na vrátenie tovaru spotrebiteľ.

Spotrebiteľ odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že sa súčasne s ponukou tovaru prostredníctvom internetových stránok elektronického obchodu riadne oboznámil s povinnosťami predávajúceho a potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa § 10 zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

 

Reklamácia tovaru a záručné podmienky

Na všetok predávaný tovar, pokiaľ nie je uvedené inak, poskytujeme zákonom stanovenú záručnú dobu 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť prevzatím veci kupujúcim. Potrebné doklady sú súčasťou každej zásielky. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú bol tovar v záručnej oprave. V prípade výmeny tovaru za nový v záručnej dobe začína plynúť nová záruka. Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním.

Ak kupujúci zistí po prevzatí tovaru, že tovar má vady, je povinný túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámiť predávajúcemu. Reklamácie vybavujeme v pracovných dňoch  od 9:00 do 16:00 prostredníctvom e-mail: info@marty.sk

Reklamovaný tovar musí byť doručený predávajúcemu do miesta jeho podnikania na náklady predávajúceho spolu s písomným oznámením závady, inak bude reklamácia považovaná za neplatnú. Pri reklamácii je nutné predložiť:

stručný popis závady (Reklamačný formulár).

 

Adresa predávajúceho, na ktorej môže spotrebiteľ uplatniť reklamáciu alebo sťažnosť:

Peter Pastorek

Viničky 39/17

949 11 Nitra

 

Reklamačné konanie sa riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a tiež zákonom č 250/2007 Zb o ochrane spotrebiteľa.

Predávajúci rozhodne o reklamácii kupujúceho ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 pracovných dní, do tejto lehoty sa nezapočítava nutná doba pre odborné posúdenie reklamovanej vady, najneskôr bude reklamácia vybavená vrátane odstránenia vady do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Túto lehotu možno po dohode so spotrebiteľom predĺžiť.

Kupujúci je o uznanie reklamácie vyrozumený listom, e-mailom alebo telefonicky, ak na seba uvedie zodpovedajúce kontakty.  V prípade vrátenia peňazí bude na účet reklamujúceho zaslaná suma, ktorú kupujúci zaplatil za tovar (vrátane dopravy). Zásielku s tovarom Vám odporúčame poistiť. Tovar zaslaný na dobierku nepreberáme.

Predávajúci je povinný spotrebiteľovi vydať písomné potvrdenie o tom, kedy spotrebiteľ právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie spotrebiteľ požaduje; a ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a čase jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutie reklamácie.

 V prípade oprávnenej reklamácie má zákazník právo na náhradu nevyhnutných nákladov na uplatnenie reklamácie (najmä doprava reklamovaného tovaru k predávajúcemu). Pri neoprávnenej reklamácii toto právo nie je.

 

Alternatívne riešenie sporov:

Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu e-mailom na info@marty.sk, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na

http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku.

Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.:

- ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur;

- ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne.

Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 

Ochrana osobných údajov

Klient odsúhlasí s poskytnutím osobných údajov pri nákupe tovaru na základe poskytnutia súhlasu so spracovaním: "V zmysle zákona Zák. č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov uvedených v objednávke tovaru na webe www.marty.sk v rámci počítačovej siete internet. Som si vedomý/á, že informácie, ktoré poskytujem patria do Osobitnej kategórie osobných údajov. Čestne vyhlasujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé a poskytnutie údajov je dobrovoľné na základe vlastného rozhodnutia. Tieto údaje môžu byť spracované výlučne pre účely nákupu tovaru na stránke www.marty.sk. Súhlas je daný na dobu určitú po dobu 3 rokov, ktorý je možné kedykoľvek písomne odvolať do lehoty 30 dní. Po období 3 rokov budú údaje anonymizované a ďalej využívané výlučne pre štatistické účely."

 

Prílohy na stiahnutie:

Formulár na odstúpenie od zmluvy

https://www.marty.sk/sub/marty.sk/images/formular_na_odstupenie_od_zmluvy.docx

Reklamačný formulár

https://www.marty.sk/sub/marty.sk/images/REKLAMA%C4%8CN%C3%9D_FORMUL%C3%81R.docx

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia